Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy


Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

Celem wsparcia jest umożliwienie Uczestnikowi projektu podjęcia zatrudnienia przy jednoczesnym wsparciu pracodawcy. Forma ta w pierwszej kolejności będzie skierowana do osób 55+ oraz osób z niepełnosprawnościami które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do pracy na danym stanowisku.

Kwota doposażenia: ok. 28 000 zł brutto (nie przekracza 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z art. 46 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu dokonywana będzie na podstawie wniosku składanego przez pracodawcę, który zawiera m.in. kalkulację niezbędnych wydatków w kwocie brutto.


#FunduszeEuropejskie

do góry