8.1 Nowa praca w lepszym klimacie

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formy wsparcia

Nabory Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami


Projekt ,,Nowa praca w lepszym klimacie" jest realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu - Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu.

Nabory do projektu będą prowadzone odrębnie przez każdego z Partnerów. Dokumenty związane z uczestnictwem oraz rekrutacją do Projektu dostępne są na stronie: https://nowapraca.marr.pl/

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych przez osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu.

Zachęcamy także do kontaktu z biurem projektu:

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim
ul. Gospodarcza 24
tel: 33 844 73 44

e-mail: npwlk@cbmz.pl


Cel projektu:

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE na 2030 r. w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki UE do 2050 r. w oparciu o porozumienie paryskie poprzez realizację Projektu (P). Projekt dotyczy kompleksowych programów transformacji i wsparcia na rynku pracy podejmowanych na obszarze Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).


Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest dla 885 Uczestników Projektu (w tym 416 kobiet oraz 469 mężczyzn)  pracujących lub mieszkających lub uczących się terenie Małopolski Zachodniej (powiat oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki). Między innymi są to:


Formy wsparcia:

W ramach projektu Uczestnik/Uczestniczka projektu ma możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci:

 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie motywacyjne, w tym psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staże
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • subsydiowane zatrudnienie
 • refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
 • dodatki relokacyjne

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 381
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 156
 • Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu – 20
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 639
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 210
 • Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 250

Wartość całkowita projektu: 19 979 527,04 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 16 982 541,03 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 1 997 946,01 zł

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy


Rekrutacja do projektu:

Nabór odbywa się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.

Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami można składać osobiście w biurach projektu:

 • Partner Wiodący:

     Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

    34-100 Wadowice
    ul. Karmelicka 1, I piętro, pok. 4 i 4a
    tel: 785 051 374
    e-mail: wadowice@marr.pl
    Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00

 • Partnerzy Projektu


      Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

     32-600 Oświęcim
     ul. Gospodarcza 24
     tel: 33 844 73 44

     e-mail: npwlk@cbmz.pl
     Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00 

      Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

     32-500 Chrzanów
     ul. Grunwaldzka 5
     tel: 32 645 19 68
     e-mail: nowapraca@armz.pl
     Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00

      Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu -

      Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

     32-600 Oświęcim
     ul. Leszczyńskiej 7
     tel: 33 847 54 75
     e-mail: nowapracawlepszymklimacie@szih.pl
     Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00


#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie  


Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” realizowany jest w ramach Działania 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej.

do góry