Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR - NABÓR ZAKOŃCZONY

AKTUALIZACJA - nabór zamknięty z powodu wyczerpania alokacji środków.

O PROJEKCIE

Oferta dla mikro, małych  i średnich  przedsiębiorców prowadzących działalność od co najmniej 24 miesięcy i realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. pełni rolę Pośrednika Finansowego (PF). 
Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 10 mln. zł 


Wkład Pośrednika Finansowego: 1 111 111,11 PLN 

Wkład Unii Europejskiej: 9 303 888,00 PLN

Wkład budżetu państwa: 696 112,00 PLN

Nazwa funduszu pożyczkowego: Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR 
Tytuł projektu: Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce 

Wsparcie przeznaczone jest na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach: 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska” – wartość: 285,68 mln zł, 
Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Budżetu Państwa oraz środków Pośrednika Finansowego i udostępniane jest małopolskim przedsiębiorcom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.


W ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska” (poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MSP - powyżej 24 miesięcy) finansowane będą inwestycje w zakresie rozwoju i rozbudowy przedsiębiorstw oraz zwiększania skali ich działalności, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. Finansowanie dedykowane jest przedsiębiorstwom działającym na rynku dłużej niż 24 miesiące.

 


KWOTA POŻYCZKI - od 10 tys. zł do 1mln zł
WKŁAD WŁASNY - brak wymogu wniesienia wkładu własnego


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

pożyczki mogą być przeznaczone ne przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu: rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,  zwiększające skalę działalności  oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

  • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
  • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystanie surowców,
  • finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie

OKRES SPŁATY - max 7 lat ( 84 m-ce), w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy


KOSZTY POŻYCZKI

Oprocentowanie:

  • preferencyjne: 1,87% w skali roku (pożyczki z pomocą de minimis) - dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej
  • rynkowe: od 2,87% lub 4,07% w skali roku - dla pozostałych przedsiębiorstw. Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

        Oprocentowanie pożyczek jest stałe w całym okresie finansowania.

Prowizje i inne opłaty - brak jakichkolwiek dodatkowych opłat za udzielenie i obsługę pożyczki


Informacje dotyczące pożyczek można uzyskać w biurach:

Biuro FRRR: 34-700 Rabka-Zdrój, ul.Orkana 16 B , tel. 18/26 777 39, e-mailsbarnas@frrr.pl

Biuro Terenowe FRRR: 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105, tel. 889 875 721, e-mailmkochanowska@frrr.pl

Biuro Terenowe FRRR:  33-100 Tarnów, ul. Paderewskiego 6, tel. 14/621 03 43, e-mailjprzybylo@frrr.pl

Biuro CBMZ: 32-600 Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 10, tel. 33/844 73 44, e-mailcbmz@cbmz.pl

Przedstawiciel terenowy: Sądecka Izba Gospodarcza 33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27, tel. (18) 547 21 02, (18) 547 21 03, e-mail: aruchala@sig.org.pl

do góry