link do strony na Facebook link do Biuletynu Informacji Publicznej

POŻYCZKA ANTYKRYZYSOWA REACT-EU

Nagłówek z logami: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że z uwagi na wyczerpanie środków nabór został zamknięty.

Kwota uzależniona od dostępności środków. W celu jej potwierdzenia prosimy o kontakt.

Dnia 08 listopada 2022 r Konsorcjum w składzie Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie (Lider) oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu  podpisało Umowę Operacyjną z Małopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. na realizuję zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU o wartości 15 000 000,00 zł, z którego udzielane będą pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego, które planują inwestycje w celu zwiększenia zdolności (odporności) do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych.

Pożyczki finansowane są z wkładu Funduszu Funduszy (FF) utworzonego z budżetu środków europejskich, przekazanych przez Województwo Małopolskie do Małopolskiego Funduszu Rozwoju, który pełni rolę Menadżera FF, na podstawie Umowy o Finansowaniu w ramach działania 14.2 „REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2022 r. o godzinie 8:00 Konsorcjum w składzie Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu uruchomi nabór wniosków na Pożyczki Antykryzysowe REACT-EU.

Warunki Pożyczki Antykryzysowej REACT-EU:

 Kwota pożyczki: od 10.000 zł do 1.500.000 zł

 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Okres karencji: do 6 miesięcy (karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)

Wysokość oprocentowania na zasadach korzystniejszych niż rynkowe: 

 • Stałe w całym okresie obowiązywania spłaty Jednostkowej pożyczki i równe jest wysokości 1/2 stopy bazowej (KE) obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, obecnie 3,18% w skali roku
 • zmienne ustalane według obowiązującej stopy bazowej, nie wyższej jednak niż 1/2 stopy bazowej obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, określanej przez Komisję Europejską.

Zmiana oprocentowania może nastąpić na wniosek Pożyczkobiorcy, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od podpisania Umowy Inwestycyjnej. 

 • na zasadach rynkowych dla przedsiębiorców wykluczonych z pomocy de minimis, równe wysokości stopy bazowej (KE) obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej powiększonej o marżę ustaloną przez Zarząd.
 • Brak opłat i prowizji
 • Bez wymogu wkładu własnego
 • Grupa docelowa: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział oraz prowadzące działalność i planujące inwestycje na terenie województwa małopolskiego
 • Cel finansowania: inwestycyjny 
 • Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą cele inwestycje  dotyczące działalności gospodarczej danego MŚP prowadzonej na terenie województwa małopolskiego, dotyczące co najmniej jednego ze wskazanych przedsięwzięć:

  • rozszerzania zakresu prowadzonej działalności gospodarczej na obszary zwiększające szanse na przetrwanie przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych;
  • utworzenia nowych lub odbudowy utraconych kanałów dystrybucji;
  • przekwalifikowania przedsiębiorstwa na nowy obszar/obszary działalności gospodarczej;
  • zmiany modelu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • wdrożenia/rozbudowy zakresu wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa tzw. e-handlu lub innych rozwiązań cyfrowych zwiększających konkurencyjność;
  • wykorzystywania w działalności OZE;
  • inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej.
 • Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 Kpc., poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez  Zarząd ARMZ S.A.

Wnioski o Pożyczkę Antykryzysowa REACT-EU w ramach naboru ciągłego można składać osobiście, pocztą lub kurierem.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 24
32-600 Oświęcim
w godz. 8.00 - 16.00

do góry