link do strony na Facebook link do Biuletynu Informacji Publicznej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cbmz.pl.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. (w skrócie CBMZ):

Telefon: +48 338447344

E-mail: cbmz@cbmz.pl

Adres korespondencyjny: ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika CBMZ. Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.23.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W CBMZ do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Sylwia Zielińska, e-mail: cbmz@cbmz.pl, telefon: 338447344 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynki CBMZ spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda),

 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynkach, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, winda,

 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - tablice informacyjne, sekretariat,

 • zapewnienie wstępu do budynków osobie korzystającej z psa asystującego - instrukcja dla sekretariatu,

 • parkingi posiadają miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane na skraju pozostałych miejsc postojowych, blisko od głównego wejścia do budynku,

 • możliwość wstępu z psem asystującym,

 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

 • zastosowano system odnajdywania drogi, zapewniono miejsca odpoczynku, schody zaopatrzone są w balustrady/poręcze, na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów, które mogłyby być przeszkodą,

 • w budynku nie ma progów ograniczających wjechanie wózkiem inwalidzkim stosowane symbole zgodne z Polską Normą wymienioną w PN-ISO 3864-1:2011,

 • podłogi w budynkach są antypoślizgowe, budynek spełnia wymogi PPOŻ.

 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

do góry