8.1 Lepsza perspektywa

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Formy wsparcia i dokumenty

Nabory i aktualności

Udogodnienia dla osób
z niepełnosprawnościami


Cel projektu

Projekt ma na celu łagodzenie wpływających na społeczeństwo skutków transformacji poprzez zaplanowane, kompleksowe działania, których celem jest reorganizacja zatrudnienia ograniczająca proces zwolnień lub przeprowadzenie procesu zwolnień uwzględniające udzielenie pomocy zwalnianym lub zwolnionym pracownikom dla 874 Uczestników projektu.


Uczestnicy/Uczestniczki projektu:

Projekt skierowany jest dla 874 Uczestników/Uczestniczek projektu (w tym 534 kobiet oraz 340 mężczyzn) mieszkających lub pracujących lub uczących się terenie Małopolski Zachodniej (powiat oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki) w wieku od 15 - 89 lat. Między innymi są to pracownicy:


Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie motywacyjne, w tym psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staże
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • subsydiowane zatrudnienie
 • refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
 • dodatki relokacyjne

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie –  443
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu –180
 • Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu – 10
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 759
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu –171
 • Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 813

Wartość całkowita projektu: 19 972 103,19 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 16 968 955,48 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 1 996 347,71 zł

Okres trwania projektu: 01.01.2024r. - 30.11.2026r.


Rekrutacja do projektu:

Nabory do projektu będą prowadzone odrębnie przez każdego z Partnerów. Aby uzyskać informacje o realizowanych naborach należy kliknąć w logo poszczególnych Partnerów projektu.

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Chrzanowska Izba Gospodarcza

Nabór odbywa się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.

Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami można składać osobiście w biurach projektu:

 • Partner Wiodący projektu:

     Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

    32-600 Oświęcim
    ul. Gospodarcza 24
    tel: 33 844 73 44

    e-mail: lepszaperspektywa@cbmz.pl
    Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00 

 • Partnerzy projektu:

    Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
    32-500 Chrzanów
    ul. Grunwaldzka 5
    tel: 32 645 19 68
    e-mail: lepszaperspektywa@armz.pl
    Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00

    Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
    34-100 Wadowice
    ul. Karmelicka 1, I piętro, pok. 4 i 4a
    tel: 785 051 374
    e-mail: wadowice@marr.pl
    Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00

    Chrzanowska Izba Gospodarcza
    32-500 Chrzanów
    ul. Rynek 16
    tel: 604 442 242
    e-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
    Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 14.00


#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Lepsza perspektywa” realizowany jest w ramach Działania 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej.


do góry