8.1 Lepsza perspektywa

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formy wsparcia i dokumenty

Nabory Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Lepsza perspektywa”  jest realizowany przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w partnerstwie z:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Chrzanowska Izba Gospodarcza

Nabory do projektu będą prowadzone odrębnie przez każdego z Partnerów. Aby uzyskać informacje o realizowanych naborach należy kliknąć w logo poszczególnych Partnerów projektu.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych przez osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Cel projektu:

Projekt ma na celu łagodzenie wpływających na społeczeństwo skutków transformacji poprzez zaplanowane, kompleksowe działania, których celem jest reorganizacja zatrudnienia ograniczająca proces zwolnień lub przeprowadzenie procesu zwolnień uwzględniające udzielenie pomocy zwalnianym lub zwolnionym pracownikom dla 874 Uczestników projektu.

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest dla 874 Uczestników projektu (w tym 534 kobiet oraz 340 mężczyzn) mieszkających lub pracujących lub uczących się terenie Małopolski Zachodniej (powiat oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki) w wieku od 15-89 lat. Między innymi są to pracownicy:

 • zagrożeni zwolnieniem, z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych zatrudnionych u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tych pracowników do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników – albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Pracownicy ci nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.
 • przewidziani do zwolnienia z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub którzy zostali poinformowani przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.
 • osoby zwolnione, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadający jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie będącą jednocześnie osobą samozatrudnioną
 • osoby nieaktywne zawodowo (tj. osób biernych zawodowo) zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami o których mowa w lit.
 • osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej (bez względu na status na rynku pracy),
 • pracodawcy z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych.

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie motywacyjne, w tym psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staże
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • subsydiowane zatrudnienie
 • refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
 • dodatki relokacyjne

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie –  443
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu –180
 • Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu –  10
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu –  759
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 171
 • Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 813

Okres trwania projektu: 01.01.2024r. - 30.11.2026r.

Całkowita wartość projektu: 19 972 103,19 zł
Wkład z Funduszy Europejskich: 16 968 955,49 zł

Rekrutacja do projektu:

Nabór odbywa się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.

Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami można składać:

 • osobiście w biurach projektu:
  Partner Wiodący projektu:
  Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
  32-600 Oświęcim
  ul. Gospodarcza 24
  tel: 33 844 73 44

  e-mail: lepszaperspektywa@cbmz.pl
  Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00 

 • Partnerzy projektu:
  Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
  32-500 Chrzanów
  ul. Grunwaldzka 5
  tel: 32 645 19 68
  e-mail: lepszaperspektywa@armz.pl
  Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00

     Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
    34-100 Wadowice
    ul. Karmelicka 1, I piętro, pok. 4 i 4a
    tel: 785 051 374
    e-mail: wadowice@marr.pl
    Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00

     Chrzanowska Izba Gospodarcza
    32-500 Chrzanów
    ul. Rynek 16
    tel: 604 442 242
    e-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
    Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 14.00

    

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Lepsza perspektywa” realizowany jest w ramach Działania 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej.


do góry