Załączniki:

Regulamin funduszu pożyczkowegoZał. nr 1 do Regulaminu - Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIRZał. nr 2 do Regulaminu - Karta produktuZał. nr 3 do Regulaminu - Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych OdbiorcówZał. nr 4 do Regulaminu - Wniosek pożyczkowyZał. nr 5 do Regulaminu - Formularz informacji przy COVID-19Zał. nr 6 do Regulaminu - Oświadczenie o spłenieniu kryteriów MŚPZał. nr 7 do Regulaminu - BIGZał. nr 8 do Regulaminu - Kwestionariusz osobisty wnioskodawcy i współmałżonkaZał. nr 9 do Regulaminu - Oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowychZał. nr 10 do Regulaminu - Oświadczenie o niezaleganiu na dzień 31.12.2019Zał. nr 11 do Regulaminu - Oświadczenie o niezaleganiu na dzień składania wnioskuZał. nr 12 do Regulaminu - Arkusz finansowy_do edycjiZał. nr 12 do Regulaminu - Wzór arkusza finansowegoZał. nr 13 do Regulaminu - Oświadczenie o prawdziwości przedstawionych danychZał. nr 14 do Regulaminu - Umowa InwestycyjnaZał. nr 15 do Regulaminu - Dyspozycja wypłatyZał. nr 16 do Regulaminu - Zestawienie wydatkówZał. nr 17 do Regulaminu - Procedura windykacyjnaZał. nr 18 do Regulaminu - Oświadczenie poręczyciela i współmałżonkaZał. nr 19 do Regulaminu - Zapotrzebowanie na płynnośćZał. nr 19 do Regulaminu - Zapotrzebowanie na płynnośćZał. nr 20 do Regulaminu - Oświadczenie o korzystaniu z pożyczki POIRTabela opłat i prowizji Pożyczka Płynnościowa POIRlista podstawowalista rezerwowalista pozostałych wniosków

Pożyczki płynnościowe POIR -województwo śląskie

„W dniu 30 czerwca 2022 roku Konsorcjum, którego Konsorcjantem jest Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., zakończyło udzielanie na rzecz MSP pożyczek płynnościowych POIR  na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 22 lutego 2022 r. Umowy Operacyjnej i Oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji z dnia 27.06.2022r.

W ramach realizacji tego projektu Konsorcjum udzieliło pożyczek płynnościowych POIR firmom z sektora MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 na łączną kwotę 49 milionów złotych.

Złożonych zostało 149 wniosków na  łączną kwotę wnioskowanych pożyczek ponad 151 mln zł. Ze wsparcia w ramach tego projektu, którego celem było zapewnienie przedsiębiorstwom MSP finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19 skorzystało ostatecznie 57 przedsiębiorców siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego.”

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19 przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej.

„Pożyczka Płynnościowa POIR”

Poniżej przedstawiamy listy wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego Naboru w dniach 03.03-07.03.2022r.

Podstawowa Lista Wniosków

Rezerwowa Lista Wniosków

Lista pozostałych wniosków

Łączna wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła ponad 151 mln zł (375% alokacji)

Zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR” wnioski z Podstawowej Listy Wniosków zostaną poddane ocenie formalnej w pierwszej kolejności. Na etapie oceny formalnej każdy z Konsorcjantów procesujący dany wniosek będzie kontaktował się indywidualnie z Wnioskodawcą.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 marca 2022 r. o godzinie 13:14 łączna wartość złożonych wniosków o „Pożyczkę Płynnościową POIR” przekroczyła 320% łącznego limitu środków.

Zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR” nabór wniosków trwa 3 dni robocze. Wnioski można składać do 7 marca 2022 r. Zgodnie z ww. regulaminem na Listę Podstawową i Listę Rezerwową zostaną wpisane wnioski wg kolejności zgłoszeń o łącznej wartości 250% limitu środków na całe zadanie. Wnioski złożone powyżej 250% alokacji zostaną jedynie zarejestrowane.

Aktualizacja z dnia 24 lutego 2022 r. 

Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż w dniu 03 marca 2022 r. o godzinie 8:00 Konsorcjum w składzie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Bielsku-Białej, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce, Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie uruchomi nabór wniosków na Pożyczki Płynnościowe POIR.

Nabór trwać będzie od 3 marca 2022 r. od godziny 8:00 do 7 marca 2022 r. do godziny 24:00. Prosimy zapoznać się z warunkami składania wniosków poniżej.

Udostępniamy GENERATOR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH ( www.plynnosciowa.pl ), służący do składania wniosków drogą elektroniczną. W generatorze została udostępniona możliwość przygotowania wniosków natomiast  ich złożenie będzie możliwe w momencie otwarcia naboru.

Skorzystanie z możliwości składania wniosku w GENERATORZE WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH wymaga rejestracji i wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych. Link aktywacyjny zostanie wysłany na adres e-mail użyty podczas rejestracji.

Do wniosku przygotowanego w GENERATORZE WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH konieczne będzie dołączenie przynajmniej obligatoryjnych załączników oraz formularzy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR”. 

Przeprowadzone testy funkcjonowania GENERATORA WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH wskazują na jego prawidłową pracę w środowisku najbardziej popularnych przeglądarek z najnowszymi uaktualnieniami, tj. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari. Informujemy, że proces składania wniosków jest zabezpieczony dwoma poziomami weryfikacji/bezpieczeństwa tj. podania danych firmy oraz Systemem Google reCAPTCHA. 

Informujemy również, iż ze względów bezpieczeństwa system nie pozwala na jednoczesne korzystanie z kilku zakładek lub przeglądarek. W takich przypadkach sesja użytkownika jest przerywana, a wprowadzone dane (o ile nie zostały zapisane) będą utracone


Dnia  22 lutego 2022r. podpisano Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizuję zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR o wartości 40 000 000,00 zł, z którego udzielane będą pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.


O PROJEKCIE

Projekt realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przy udziale Funduszy Europejskich w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach inicjatywy REACT-EU.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19 przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej.

Konsorcjum stworzone przez dziewięć podmiotów tj. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum), Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Bielsku-Białej, Fundację Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce, Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie.

na podstawie zawartej w dniu 22 lutego 2022r. Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR o wartości 40 000 000,00 zł, z którego udzielane będą pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.

Pożyczki Płynnościowe POIR udzielane w ramach realizacji Projektu mają na celu umożliwienie firmom sektora MŚP, których dotknęły negatywne skutki pandemii COVID-19, dostępu do kapitału na zapewnienie płynności finansowej, w tym odbudowę działalności. Pożyczki Płynnościowe POIR objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału.

 

POŻYCZKOBIORCA


Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego spełniający warunki opisane w Regulaminie Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR”, w tym m.in.:

 • nie znajduje się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019,
 • nie jest wykluczony z dostępu do pomocy publicznej,
 • wykaże, że konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobniają ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższym czasie.

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI


Przedsiębiorca może z Pożyczki Płynnościowej POIR sfinansować przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności – cel obrotowy, m.in. takie jak:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie znajdujące się na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek, leasingu (nieopłacona rata z terminem spłaty między 120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki),
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy.

Pożyczka może finansować 100% wydatków brutto Pożyczkobiorcy.

KWOTA POŻYCZKI


Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; (w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności), albo
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019r. albo
 • jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Łączna wartość udzielonego finansowania jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł.

 

OKRES SPŁATY


 • maksymalny okres spłaty pożyczki: 72 miesiące,
 • maksymalny okres karencji w spłacie: 6 miesięcy,
 • w dwóch pierwszych latach spłaty możliwe do 4 miesięcy wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.

OPROCENTOWANIE


Pożyczka Płynnościowa POIR objętą jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału tj. pożyczkobiorcy nie płacą odsetek, są one pokrywane ze środków pomocowych.

OPŁATY


Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i w okresie prawidłowej obsługi pożyczki.

WKŁAD WŁASNY


Brak wymogu wkładu własnego.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU


Wnioski można składać w okresie ogłoszonego naboru. Termin ogłoszenia naboru zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych i w punktach naboru wniosków wskazanych Uczestników Konsorcjum (lista teleadresowa poniżej). Regulamin dopuszcza dwie formy składania wniosków, tj. elektronicznie (poprzez Generator wniosków) lub osobiście.

Wniosek o pożyczkę można składać elektronicznie poprzez GENERATOR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH (dostęp do generatora zostanie uruchomiony w dniu ogłoszenia naboru)

Wniosek o pożyczkę można składać osobiście wyłącznie w dni robocze w godzinach otwarcia biur poszczególnych Konsorcjantów, tzn. przez 3 (trzy) dni robocze. Poniżej lista danych adresowych siedzib poszczególnych Konsorcjantów na terenie województwa śląskiego, gdzie będzie można składać wnioski osobiście w formie papierowej:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej – Lider Konsorcjum
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, https://www.arrsa.pl
godziny otwarcia biura: 8.00 do 16.00

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8, https://www.arl.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.00 do 16.00

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
42-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24/8, https://www.arr.czestochowa.pl
godziny otwarcia biura: 8.00 do 16.00

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 6, https://www.rarinwestor.pl
godziny otwarcia biura: 8.00 do 16.00

Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5, https://www.bcp.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.00 do 16.00

Złożenie wniosku oraz jego rozpatrzenie następuje na jednolitych zasadach niezależnie od tego, w której instytucji będącej członkiem Konsorcjum złożono wniosek.

do góry