Dodatek relokacyjny


Dodatek relokacyjny

Dodatek relokacyjny przysługuje Uczestnikom Projektu którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podejmą działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania przez okres do 12 miesięcy dla Uczestnika Projektu, którzy uzyskują wynagrodzenie nie wyższe niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek relokacyjny przysługuje Uczestnikom Projektu którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania jeżeli z tytułu wykonywanej pracy będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości conajmiej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie i będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym.

Aby otrzymać dodatek relokacyjny należy spełnić następujące warunki:

  • odległość od miejsca zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia/innej pracy zarobkowej/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi conajmniej 80 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do stałego miejsca zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie conajmniej 3 godziny dziennie
  • Uczestnik Projektu będzie pozostawał w zatrudnieniu/wykonywał pracę zarobkową przez conajmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy/cywilnoprawnego/prowadził działalność gospodarczą przez conajmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEIDG/KRS

#FunduszeEuropejskie

do góry