Wsparcie pomostowe - informacje, dokumenty

„Przedsiębiorca z PO WERem!” 

O wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się jedynie zakwalifikowani do udziału w projekcie Uczestnicy/czki, którzy/re wzięli/ły udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników/czek projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji.

Jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dotacji na założenie działalności gospodarczej wynosi 23 050,00 zł.

Uczestnicy/czki zobowiązani/ne będą do przygotowania i złożenia biznesplanu. Każdy Uczestnik/czka może skorzystać z pomocy eksperta dotacyjnego, który będzie służył pomocą techniczną w wypełnianiu biznesplanu.

Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności. 

Wsparcie pomostowe udzielane jest w postaci finansowego wsparcia pomostowego w wysokości średnio 1 200 zł/m-c (z zastrzeżeniem, że wsparcie nie przekroczy 1 300 zł/m-cznie) na Uczestnika Projektu, udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do zasady w miesięcznych ratach.

Każdy Uczestnik/czka projektu, który otrzymał/a wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął/ła działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego (tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego) oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

 

do góry