1.2.1 Przedsiębiorca z PO WERem!


INFORMACJE O NABORACH

DOTACJE

WSPARCIE POMOSTOWE

UDOGODNIENIA DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Projekt „Przedsiębiorca z PO WERem!” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu

Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18 – 29 r. życia), w tym: osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędach Pracy, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 zamieszkałych i/lub uczących się w na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego [KOM] poprzez udzielanie 257 dotacji na założenie przez osoby młode nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w okresie do 30.06.2023 r.

Planowane efekty projektu:

  • 257 osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
  • 257 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu
  • 257 osób, które podjęły działalność gospodarczą

Okres realizacji projektu: od 01.02.2021 r. do: 30.06.2023 r.

Obszar realizacji projektu: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, Miasto Kraków.

Oferowane wsparcie:

  • szkolenia mające na celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie eksperta dotacyjnego,
  • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe

Całkowita wartość projektu: 9 970 893,05 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 9 857 979,05 zł.

Nabory prowadzone są odrębnie przez:

Partnera Projektu: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
Biuro projektu:
32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00
e-mail: przedsiebiorcazpowerem@cbmz.pl

Partnera Projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu. 
Biuro projektu:
32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

tel. 33 847 54 73, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00
e-mail: przedsiebiorcazpowerem@szih.pl

http://szih.pl/

Lider Projektu: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A

Biuro projektu:

32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

tel. 32 645 19 68 wew. 21,22- czynne od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00.

email: przedsiebiorcazpowerem@armz.pl

www.armz.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

do góry