Oświęcimski Fundusz Pożyczkowy - NABÓR ZAKOŃCZONY

AKTUALIZACJA - nabór zamknięty z powodu wyczerpania alokacji środków.

OŚWIĘCIMSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Założenia:

Fundusz pożyczkowy został powołany z inicjatywy Prezydenta Miasta Oświęcimia, w celu niwelowania negatywnych skutków gospodarczych powstałych u przedsiębiorców posiadających swoje siedziby lub oddziały na terenie Miasta Oświęcim,  związanych z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 Wartość funduszu: 1 mln zł

 Beneficjenci:

O pożyczkę może ubiegać się wyłącznie Przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • został dotknięty negatywnymi skutkami ekonomicznymi w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
 • jest  mikro lub małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 • prowadził działalności gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.,
 • posiada siedzibę lub oddział na terenie Miasta Oświęcim przed dniem 1 marca 2020 r.,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki posiada zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami, a sytuacja wskazuje na posiadanie takiej zdolności, także w umówionym terminie spłaty,
 • nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, ani nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego, względnie nie został złożony wobec niego wniosek o wszczęcie któregokolwiek z w/w postępowań ani nie istnieją okoliczności faktyczne do złożenia takiego wniosku, jak i – na dzień składania wniosku – prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie jest zawieszona.

 Wysokość pożyczki:

 1. Określa się minimalną kwotę pożyczki na poziomie 5.000,00 zł.
 2. Maksymalna wysokość pożyczki, w przypadku przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników na dzień złożenia wniosku, nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł.
 3. Maksymalna wysokość pożyczki, w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników na dzień złożenia wniosku, nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł.

 Przeznaczenie:

 1. Pożyczka może być udzielona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy.
 2. Pożyczka może być udzielona na cele obrotowe.

 Oprocentowanie i okres spłaty:

 1. Oprocentowanie wynosi od 2,84% w skali roku bez opłat i prowizji.
 2. Okres spłaty pożyczki wraz z karencją nie może przekroczyć 60 miesięcy.
 3. Pożyczkobiorca może skorzystać z maksymalnie 6 –cio miesięcznej karencji, obejmującej raty kapitałowe i odsetkowe. Karencja wliczana jest do okresu spłaty pożyczki.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej na adres: fundusz@cbmz.pl

 1. Instrukcja wypełnienia wniosku: 

 • wypełnione wszystkie pola - jeśli jakiś punkt nie dotyczy pożyczkobiorcy - proszę wpisać „ nie dotyczy”, ---, „brak” itp
 • nie dopuszcza się ingerowanie w treść wniosku, zmianę tabel, wypełnianie pół które nie są wskazane do wypełniania przez pożyczkobiorcę, zaciemnianie pól itp.
 • układ tabel musi być zgodny z zamieszczonym w PDF wzorem 

dodatkowo współmałżonek pożyczkobiorcy zobligowany jest do podpisania klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej.

 2. Instrukcja złożenia wniosku 

 • wypełniony poprawnie wniosek należy wydrukować, podpisać we wskazanych miejscach, zeskanować i odesłać na adres: fundusz@cbmz.pl
 • zaleca się wysłanie wniosku w 1 pliku
 • na komplet wniosku składa się skan wniosku w wersji pdf wraz z załącznikami oraz wniosek w wersji edytowalnej. 

 Wnioski niespełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

do góry