NOWY START 2

Projekt realizowany w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
8 Oś priorytetowa Rynek Pracy
Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian
Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian

Celem projektu jest:

poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 66 osób zwolnionych, które straciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (osoby te nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy, lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi) i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika i/ lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie woj. małopolskiego. 

Projekt przewiduję realizację następujacych form wsparcia: 

 • Indywidualizacja wsparcia oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, w tym:
  • doradztwo zawodowe mające na celu przygotowanie we współpracy z Uczestnikiem projektu Indywidualnego Planu Działania
  • realizacja i weryfikacja Indywidualnego Planu Działania
  • poradnictwo indywidualne/ wsparcie psychologiczne/coachingowe
  • pośrednictwo pracy
 • Realizacja kursów/szkoleń zawodowych/studiów podyplomowych,
 • Staże i praktyki zawodowe,
 • Subsydiowane zatrudnienie,
 • Dodatki relokacyjne,
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/tworzenie przedsiębiorstw społecznych,
 • Inteligentne biuro.


Więcej informacji na: www.nowystart2.pl

EFS kolor 300dpi

 

do góry