1.2.1 Firma z POWERem


DOTACJE
WSPARCIE POMOSTOWE
UDOGODNIENIA DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


Projekt „Firma z POWERem” realizowany jest przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte wyłącznie osoby dotknięte skutkami pandemii COVID-19 – te, które utraciły w jej wyniku zatrudnienie po 1.03.2020 r, tj.:

  • bierne zawodowo lub
  • bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy

Cel główny projektu:
Aktywizacja osób młodych w wieku 18 - 29 lat z subregionu Małopolski Zachodniej, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r, tj.:
mająca na celu:

● nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 41 Uczestników/czek projektu
● zwiększenie możliwości samozatrudnienia 127 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP (74 kobiet i 60 mężczyzn),
● wsparcie finansowe 125 przedsiębiorstw w początkowej fazie działania do 6 m-cy
w okresie do 1.01.2021 - 31.08.2023 r.

Planowane efekty projektu:

  • 127 osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
  • 127 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu
  • 127 osób, które podjęły działalność gospodarczą

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do: 31.08.2023 r.
Obszar realizacji projektu: powiat oświęcimski, powiat wadowicki, powiat olkuski, powiat chrzanowski.

Oferowane wsparcie:

  • szkolenia mające na celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie eksperta dotacyjnego,
  • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe

Całkowita wartość projektu: 4 937 664,68 zł.
Wkład z funduszy europejskich: 4 161 463,79 zł.
Wkład z dotacji celowej: 776 200,89 zł.

Nabory prowadzone są odrębnie przez:

Lidera Projektu: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
Biuro projektu:
32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24
tel. 33 844 73 44
e-mail: firmazpowerem@cbmz.pl
czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

Partnera Projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu. 
Biuro projektu:
32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
tel. 33 847 54 73
e-mail: firmazpowerem@szih.pl
www.fzp.szih.pl
czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

INFORMACJE O NABORACH
LIDER - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

INFORMACJE O NABORACH

PARTNER - Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

do góry