zdjęcie projektu
zdjęcie projektu

8.3.1 CZAS NA BIZNES II

Nabór do projektu zakończony

Projekt realizowany w ramach
Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.


Celem projektu jest:

Rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małopolski Zachodniej poprzez udzielenie 520 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w okresie do 06.05.2021 r. Dofinansowanie projektu z UE: 18 995 355,16 zł

Wysokość dotacji maks. 28 500,00 zł brutto.

Uczestnicy projektu:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • kobiet

 więcej informacji na stronie projektu: czasnabiznes2.pl

do góry