8.4.1 NETBON

Projekt Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa 8. Rynek pracy,
Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.
Numer projektu: RPMP.08.04.01-12-0076/19
Wartość projektu: 15 133 415,00 zł, w tym współfinansowanie UE 11 047 775,00 zł

Dla kogo

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców z sektora MŚP oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu Małopolski Zachodniej (powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski).

Dofinansowanie

W ramach projektu Przedsiębiorca otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% Przedsiębiorca pokrywa ze środków własnych – jako tzw. wkład własny). Dofinansowanie może zostać zwiększone do 80% (wkład własny Przedsiębiorcy wynosi 20%) na wsparcie:

  •     dla pracowników powyżej 50 roku życia,
  •     dla pracowników o niskich kwalifikacjach,
  •     na usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

oraz na usługi rozwojowe dla:

  •     przedsiębiorstw wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
  •     przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Andrychów, Olkusz, Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Wadowice),
  •     przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO WER.

Bon czyli co?

Bon rozwojowy – to elektroniczny bon uprawniający Przedsiębiorcę oraz skierowanego przez Przedsiębiorcę Pracownika, do skorzystania z usług rozwojowych w ramach Projektu.

Wartość 1 bonu = 60,00 PLN

Ważność bonu: 6 miesięcy

Limity bonów:

  •     usługa szkoleniowa – 1 bon/godz. (tj. 60,00 zł/godz.),
  •     usługa doradczej (coaching, mentoring, doradztwo, facylitacja) – 2 bony/godz. (tj. 120,00 zł/godz.),
  •     usługa jednorazowa (egzamin) – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60 zł

Dopuszcza się rozliczenie 1 bonem rozwojowym odpowiednio 4, lub 2 godzin szkolenia, w sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia nie będzie większa niż 15 zł lub 30 zł.

więcej informacji na stronie projektu: netbon.pl

do góry