8.2 STREFA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ III

RPO WM

Projekt „Strefa aktywizacji zawodowej III” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Okres realizacji projektu: 1.12.2020 r. – 30.11.2022 r.
Wartość projektu: 2 555 633,45 PLN
Wartość dofinansowania: 2 425 193,45 PLN

Cel projektu

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia osób pozostających bez pracy (biernych zawodowo/ bezrobotnych) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet, bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (nienależących do wyżej wymienionych grup).

Uczestnicy Projektu

Projekt skierowany jest do 200 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 30 lat i wiecej, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego obszar subregionu Małopolski Zachodniej tj. powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, wadowicki.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą zostać osoby bierne zawodowe lub bezrobotne powyżej 30 r.ż., które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Kobiety
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nienależący do żadnej z wyżej wymienionych grup)

Formy wsparcia

W ramach projektu Uczestnik/-czka ma możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci:

 • poradnictwo zawodowe, w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • szkolenia zawodowe,
 • staże,
 • refundacja doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy u pracodawcy,
 • wsparcie mentora,
 • indywidualne spotkania z psychologiem/coachem,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego,
 • wsparcie opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • wsparcie pośrednika pracy.

Rekrutacja

Nabory odbywają się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.

Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami można składać:

 • osobiście w biurach projektu:
  Lider projektu:
  Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
  32-600 Oświęcim
  ul. Leszczyńskiej 7
  tel./fax: 33 847 54 75,
  e-mail: szih@szih.pl

  Partner projektu:
  Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
  32-600 Oświęcim
  ul. Gospodarcza 24
  tel: 33 844 73 44
  fax: 33 844 73 45

  e-mail: cbmz@cbmz.pl
 • w godzinach od 8.00 - 16.00 
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej/e-mail

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Budynek, biuro projektu, sale, w których realizowane jest wsparcie oraz infrastruktura dostosowane są do osób z niepełnosprawnościami, parking posiada miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na skraju pozostałych miejsc postojowych, blisko od głównego wejścia do budynku, w budynku jest winda i podjazd, odpowiednia szerokość drzwi, przystosowane jest WC, zapewniono miejsca odpoczynku, schody zaopatrzone są w balustrady/poręcze, na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów, które mogłyby być przeszkodą, istnieje możliwość wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma progów ograniczających wjechanie wózkiem inwalidzkim.

Rekrutacja: personel pomaga osobom z niepełnosprawnościami np. w wypełnieniu dokumentów, dokumenty promocyjno-informacyjne opracowane są w sposób prosty i łatwy. Na każdym etapie realizacji projektu personel służy pomocą, używa prostego języka.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą zgłosić już w formularzu rekrutacyjnym, a także poinformować personel projektu o dodatkowych potrzebach,
umożliwiających im udział w projekcie:

 • w przypadku osób głuchoniemych – prosimy o wcześniejsze ustalenia terminu spotkania w celu zapewniania tłumacza polskiego języka migowego
 • zapewniamy możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym
 • w przypadku konieczności zapewnienia asystenta prosimy o wcześniejsze ustalenia terminu spotkania
 • personel został przeszkolony z podstawowych zasad komunikacji i właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami
 • materiały informacyjno-promocyjne są przygotowane, w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, opisane prostym i łatwym językiem
 • używany język jest zrozumiały dla przeciętnego obywatela (zawiera jak najmniej specjalistycznego słownictwa, unika się skomplikowanej składni, zachowuje naturalny szyk zdania)
 • w przypadku innego rodzaju zapotrzebowania związanego z niepełnosprawnością prosimy o kontakt z naszym personelem, który dołoży wszelkich starań, aby usprawnić Państwa udział w naszym projekcie
 • zapewniamy wsparcie dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
do góry