8.2 STREFA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ III

EFS kolor 300dpi

Projekt „Strefa aktywizacji zawodowej III” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Cel projektu

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia osób pozostających bez pracy (biernych zawodowo/ bezrobotnych) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet, bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (nienależących do wyżej wymienionych grup).

Uczestnicy Projektu

Projekt skierowany jest do 200 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 30 lat i wiecej, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego obszar subregionu Małopolski Zachodniej tj. powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, wadowicki.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą zostać osoby bierne zawodowe lub bezrobotne powyżej 30 r.ż., które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Kobiety
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nienależący do żadnej z wyżej wymienionych grup)

Formy wsparcia

W ramach projektu Uczestnik/-czka ma możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci:

 • poradnictwo zawodowe, w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • szkolenia zawodowe,
 • staże,
 • refundacja doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy u pracodawcy,
 • wsparcie mentora,
 • indywidualne spotkania z psychologiem/coachem,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego,
 • wsparcie opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • wsparcie pośrednika pracy.

Rekrutacja

Nabory odbywają się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.

Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami można składać:

 • osobiście w biurach projektu:
  Lider projektu:
  Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
  32-600 Oświęcim
  ul. Leszczyńskiej 7
  tel./fax: 33 847 54 75,
  e-mail: szih@szih.pl

  Partner projektu:
  Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
  32-600 Oświęcim
  ul. Gospodarcza 24
  tel: 33 844 73 44
  fax: 33 844 73 45

  e-mail: cbmz@cbmz.pl
 • w godzinach od 8.00 - 16.00 
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej/e-mail

do góry