6.6 Nowa ścieżka sukcesu

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Formy wsparcia

Nabory

Udogodnienia dla osób
z niepełnosprawnościami


Projekt „Nowa ścieżka sukcesu”  jest realizowany przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu oraz Chrzanowską Izbą Gospodarczą.Nabory do projektu będą prowadzone odrębnie przez każdego z Partnerów.

NABÓR ROZPOCZĘTY! - Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

WAŻNE! Dokumenty związane z uczestnictwem oraz rekrutacją do Projektu dostępne są na stronie:
https://www.armz.pl

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu.

Zachęcamy także do kontaktu z biurem projektu:

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim
ul. Gospodarcza 24
tel: 33 844 73 44

e-mail: nowasciezka@cbmz.pl


Cel projektu

Projekt ma na celu wspieranie dostosowania pracowników do zmian zachodzących na rynku pracy poprzez zaplanowane, kompleksowe działania, których celem jest reorganizacja zatrudnienia ograniczająca proces zwolnień lub przeprowadzenie procesu zwolnień uwzględniające udzielenie pomocy zwalnianym lub zwolnionym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej i zawodowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, poprawę zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 475 osób (295 K i 180M), które traciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpienia do projektu i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika i/lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego (osoby te nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy, lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi).


Uczestnicy/Uczestniczki projektu:

Projekt skierowany jest dla 475 Uczestników Projektu (w tym 295 kobiet oraz 180 mężczyzn) w wieku od 15 do 89 lat zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego należących do jednej z poniższych grup:

a) pracowników zagrożonych zwolnieniem – zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników – albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

b) pracowników przewidzianych do zwolnienia – znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną

c) osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika – pozostaje bez zatrudnienia, utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

d) osób odchodzących z rolnictwa – podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, z późn. zm.), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objęta obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.).


Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie motywacyjne, w tym psychologiczne
 • wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego
 • wsparcie specjalisty ds. wizerunku
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staże
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • subsydiowane zatrudnienie
 • refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
 • dodatki relokacyjne

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 357

Wartość całkowita projektu: 9 665 020,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 9 165 820,75 zł

Okres trwania projektu: 01.01.2024r. - 30.06.2026r.


Rekrutacja do projektu:

Nabory do projektu będą prowadzone odrębnie przez każdego z Partnerów.

Nabór odbywa się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.

Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami można składać osobiście w biurach projektu:

 • Lider projektu:

    Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
    32-500 Chrzanów
    ul. Grunwaldzka 5
    tel: 32 645 19 68
    e-mail: nowasciezkasukcesu@armz.pl
    Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00

 • Partnerzy projektu:

    Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
    32-600 Oświęcim
    ul. Gospodarcza 24
    tel: 33 844 73 44

    e-mail: nowasciezka@cbmz.pl
    Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00 

    Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
    32-600 Oświęcim
    ul. Leszczyńskiej 7
    tel: 33 847 54 75
    e-mail: nowasciezkasukcesu@szih.pl
    Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00

    Chrzanowska Izba Gospodarcza
    32-500 Chrzanów
    ul. Rynek 16
    tel: 604 442 242
    e-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
    Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 14.00


#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Nowa ścieżka sukcesu” realizowany jest w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego; Działanie 6.6 – Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, typ projektu B: kompleksowe programy typu outplacement. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

do góry