MŁODZI AKTYWNI SAMODZIELNI

 

Projekt realizowany w ramach:
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Priorytet I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 335 osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych jeden z powiatów: oświęcimski, olkuski, wadowicki, chrzanowski poprzez wspieranie aktywności, samodzielności i odpowiedzialności osób młodych na rynku pracy oraz promowanie zaangażowania społecznego osób młodych w termienie do 31.12.2020 r.

Oferowane formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe
 • poradnictwo indywidualne/wsparcie psychologiczne/coaching
 • pośrednictwo pracy
 • warsztaty z autoprezentacji
 • szkolenia
 • bony szkoleniowe>>
 • staże >>
 • bony stażowe >>
 • bony na zasiedlenie
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej >>
 • bony na zatrudnienie
 • subsydiowane zatrudnienie >>
 • opieka Mentora 


Warunki uczestnictwa:

 • wiek 15 - 29 lat
 • miejsce zamieszkania wg Kodeksu Cywilnego w woj. małopolskim, w jednym z  powiatów: oświęcimskim, chrzanowskim, wadowickim lub olkuskim
 • osoby niepracujące — bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (w ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie brały udziału w tego typu formach aktywizacji finansowanej ze środków publicznych)
 • niebędące uczestnikami innego projektu realizowanego na terenie woj. Małopolskiego w ramach Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

strona projektu: http://www.aktywnisamodzielni.pl/

fe_logo.png

do góry