Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie Aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.

Szkolenie poświęcone jest tematyce pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu wytycznych krajowych określających ogólne standardy dotyczące projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz procedurę oceny wniosków. Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jakie typy projektów są kwalifikowane w RPO WM, a jakie w POWER, poznają zasady składania wniosków za pomocą systemu e-RPO i SOWA, zasady finansowania projektów oraz kwalifikowania kosztów projektowych ze środków EFS, procedurę oceny wniosków i procedurę odwoławczą, podpisanie umowy na realizację projektu itp.

Miejsce szkolenia: Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości II, ul. Gospodarcza 24, 32 – 600 Oświęcim

Koszt szkolenia: 200 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych 200 zł brutto).

Termin: planowany termin szkolenia to 21.04.2016 r, termin uzależniony od ilości osób chętnych

Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, barek kawowy

Liczebność grupy szkoleniowej: do 20 osób

Adresaci szkolenia: szkolenie adresowanie do osób pracujących w różnych instytucjach: pracownicy instytucji publicznych, pracownicy przedstawiciele JST i ich jednostek organizacyjnych, pracowników szkół, uczelni wyższych, instytucji kultury, pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych, pracowników firm i przedsiębiorstw prywatnych itp..

Zapisz się:  POBIERZ formularz

Formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 17.04.2016 r.

Tematyka szkolenia: 

 

Część I: informacje ogólne związane z nowym okresem programowania, w tym: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego (RPO WM), definicje oraz obowiązujące akty prawne – wytyczne krajowe oraz regionalne, sposób składania wniosków w ramach EFS: Nowoczesny system e-RPO oraz System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

 

Część II: Zasady kwalifikowania wydatków w projektach POWER i RPOWM – koszty kwalifikowane, niekwalifikowane oraz personel projektu (definicja personelu projektu, personel merytoryczny oraz zarządzający projektem, możliwe formy angażowania personelu projektu, ewidencjonowanie  czasu pracy), struktura budżetów projektów dofinansowanych z EFS (koszty ogółem, koszty bezpośrednie i pośrednie, wkład własny w projekcie), limity procentowe w projektach POWER i RPO (limity w ramach cross-financingu, w ramach środków trwałych i zadań zleconych),  sposoby rozliczania projektów w ramach EFS (kwoty ryczałtowe, wydatki rzeczywiście poniesione, stawki jednostkowe), podstawowe informacje związane z wypełnianiem wniosków aplikacyjnych za pomocą systemu SOWA oraz e-RPO

 

Część III: typy projektów, kryteria wyboru projektów, ocena formalna i merytoryczna, negocjacje treści wniosku przed podpisaniem umowy, dokumenty niezbędne do podpisania umowy, procedura odwoławcza

Program szkolenia: POBIERZ