2020.07.28 Wyniki naboru na wyłonienie partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20

 

Wyniki naboru na wyłonienie partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20 Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2  Adaptacja do zmian, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1460), w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego dnia 3 lipca 2020 r. przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. o otwartym naborze na wyłonienie partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20 Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2  Adaptacja do zmian, informujemy, iż podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera została:

1. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna

 

Jednocześnie przekazujemy do wiadomości, że ofertę partnerstwa złożył jeden podmiot, tj.:

 

1.  Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna

 


 

2020.07.22 – OGŁOSZENIE O NABORZE OTWARTYM NA WYŁONIENIE PARTNERA ZAINTERESOWANEGO WSPÓLNĄ REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR POWR.01.02.01-IP.15-12-015/20.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.  z siedzibą w Oświęcimiu, w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818) występując jako Lider projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1, Typ projektu 4 – Wsparcie przedsiębiorczości ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-015/20 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Liderem Projektu będzie Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.  z siedzibą w Oświęcimiu, Partner czynnie zaangażuje się w opracowanie projektu, a następnie Lider i Partner wspólnie zrealizują zaplanowane działania.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera Regulamin naboru stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2020.07.03 – OGŁOSZENIE O NABORZE OTWARTYM NA WYŁONIENIE PARTNERA ZAINTERESOWANEGO WSPÓLNĄ REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ( t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1460) występując jako Lider projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Małopolskiego na lata 2014 – 2020 8 Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2  Adaptacja do zmian, ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Liderem Projektu będzie Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, Partner czynnie zaangażuje się w opracowanie projektu, a następnie Lider i Partner wspólnie zrealizują zaplanowane działania.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera Regulamin naboru stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Załączniki:

 

2017.11.02 - Wyniki naboru na wyłonienie partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1.

Działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity ustawy Dz. U. poz. 1460), w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego dnia 4 października 2017 r. przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. o otwartym naborze na wyłonienie partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1, informujemy, iż podmiotami wybranymi do pełnienia funkcji partnerów zostały:

  1.    Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna  
  2.    Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna

Jednocześnie przekazujemy do wiadomości, że ofertę partnerstwa złożyły cztery podmioty, tj.:

  1. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 
  2. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna
  3. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej
  4. Społeczna Szkoła Zarządzaniu i Handlu.

 

 


 

2017.10.04 - Ogłoszenie o naborze na wyłonienie Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ( t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1460) występując jako Lider projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Liderem Projektu będzie Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Partner/Partnerzy czynnie zaangażują się w opracowanie projektu, a następnie wspólnie zrealizują zaplanowane działania. Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera Regulamin naboru stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Załączniki: