2017.11.02 - Wyniki naboru na wyłonienie partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1.

Działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity ustawy Dz. U. poz. 1460), w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego dnia 4 października 2017 r. przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. o otwartym naborze na wyłonienie partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1, informujemy, iż podmiotami wybranymi do pełnienia funkcji partnerów zostały:

  1.    Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna  
  2.    Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna

Jednocześnie przekazujemy do wiadomości, że ofertę partnerstwa złożyły cztery podmioty, tj.:

  1. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 
  2. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna
  3. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej
  4. Społeczna Szkoła Zarządzaniu i Handlu.

 

 


 

2017.10.04 - Ogłoszenie o naborze na wyłonienie Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ( t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1460) występując jako Lider projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Liderem Projektu będzie Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Partner/Partnerzy czynnie zaangażują się w opracowanie projektu, a następnie wspólnie zrealizują zaplanowane działania. Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera Regulamin naboru stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Załączniki: