2018.12.14 - Urząd Skarbowy w Oświęcimiu informuje

Pracodawco!


Pamiętaj że:
• zatrudniając pracownika, pracodawca ma ustawowy obowiązek* żądać od niego podania prawidłowego identyfikatora podatkowego i podania go na sporządzanych deklaracjach (np. PIT-11, IFT-1, IFT-1R,...) i innych dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych. Niedopełnienie ww. obowiązku może skutkować zastosowaniem sankcji karnej przewidzianej w art. 81 Kodeksu karnego skarbowego.

• identyfikatorem podatkowym jest numer:
PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
• od 01.01.2018r. został poszerzony krąg osób, dla których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, tj. dla cudzoziemców m.in. spoza Unii Europejskiej (np. Ukrainy, Białorusi, Rosji, itp.).

Cudzoziemiec ma obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W dniu zameldowania, z urzędu otrzymuje PESEL.

Zatem obcokrajowiec, jako osoba objęta rejestrem PESEL (równocześnie nieprowadząca działalności gospodarczej i niebędąca podatnikiem podatku VAT) - nie występuje już o nadanie numeru NIP. To PESEL jest jego identyfikatorem podatkowym.


* art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 869 z późn. zm.)