2017.11.02 - Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - nabór wniosków

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.
Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2018 r.


Miejsce i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego w dniach: od 29 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 listopada 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

    jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
    administracja rządowa,
    jednostki naukowe,
    uczelnie,
    spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
    instytucje kultury,
    podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
    organizacje pozarządowe,
    kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
    spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. Możliwe jest wsparcie projektów:

    typu A – wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
    typu B – wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
    typu C – wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,
    typu D – projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 84 986 000,00 zł

Więcej informacji: http://www.rpo.malopolska.pl/