2016.11.10 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Informujemy, że do 24.02.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w powiatach oświęcimskim i wadowickim  prowadzony jest nabór uczestników do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”.

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

  • Szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
  • warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych i warsztaty interpersonalne
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/ tworzenie przedsiębiorstw społecznych – dotacje do 22 700,00 zł
  • wsparcie pomostowe (szkoleniowe i doradcze) po rozpoczęciu działalności gospodarczej

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionie Małopolski Zachodniej województwa małopolskiego (powiaty:chrzanowski,olkuski,oświęcimski,wadowicki), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniemdziałalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

 Więcej informacji: www.czasnabiznes.eu