2016.07.18 - Instrument MŚP – nowa szansa na horyzoncie dla firm

Dla kogo?

 • Innowacyjne MŚP, wykazujące ambicje do wzrostu i rozwoju w kontekście międzynarodowym
 • Przedsiębiorstwa już działające na rynku wykazujące duży potencjał do wzrostu
 • Wsparcie dla pojedynczych MSP (możliwe konsorcja narodowe, międzynarodowe składające się z MŚP)
 • Aktywności na poziomie min. 6 TLR
 • Nie ma obowiązku aplikowania w sposób linearny – do każdej z faz po kolei; preferencje dla zachowanie kolejności faz
 • 70% poziom dofinansowania (możliwe wyjątki)

Korzyści

 • Wejście do klubu najlepszych europejskich MŚP
 • Rozpoznawalność na poziomie europejskim
  i międzynarodowym
 • Dostęp do coachingu w zakresie prowadzenia biznesu i zarządzania
 • Możliwości dla networkingu
 • Wsparcie dla pozyskania dalszego finansowania

 

SME INSTRUMENT W MNIEJ NIŻ 3 MINUTY (FILM)

 

Opis Instrumentu

Faza 1 – Studium wykonalności

Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Ma ona docelowo ocenić szanse na wykonalność koncepcji – pod kątem rynkowym oraz technologicznym, włączając ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną, znalezienie partnerów do projektu oraz sformułowanie wstępnego biznesplan. Firmy, które otrzymają wsparcie w ramach instrumentu mogą liczyć na bezpłatny coaching biznesowy oferowany za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network.

Faza 2- Realizacja

Przedmiotem tego etapu jest badania przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Faza druga przewiduje możliwość sfinansowania następujących działań: prototypowanie, skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać od 12 do 24 miesięcy a wartość projektu zawierać się pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro. Firmy, które otrzymają wsparcie w ramach instrumentu mogą liczyć na bezpłatny coaching biznesowy oferowany za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network.

Faza 3 – Komercjalizacja

Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem (bezgotówkowym) polegającym na dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networking, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz pomocy w dotarciu z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone tylko tym podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 i 2 Instrumentu MŚP.

Możliwości aplikowania

Daty składania wniosków 2016 - 2017:

Faza I
2016 2017
24 lutego 2016 15 lutego 2017
3 maja 2016 3 maja 2017
7 września 2016 6 września 2017
9 listopada 2016 8 listopada 2017

 

Faza II
2016 2017
3 lutego 2016 18 stycznia 2017
14 kwietnia 2016 6 kwietnia 2017
15 czerwca 2016 1 czerwca 2017
13 października 2016 18 października 2017

W ramach Instrumentu MŚP jednorazowo można składać tylko jeden wniosek do fazy 1 lub 2. Nie ma możliwości aplikowania do dwóch/ kilku obszarów tematycznych jednocześnie. Kolejny wniosek można składać w momencie otrzymania wyników ewaluacji lub zakończenia realizacji projektu w dowolnej fazie.

Obszary tematyczne

 • Innowacyjne koncepcje produktów i usług w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), uwzględniające przełomowe podejście, wartości i modele;
 • Przyspieszenie wdrożenia nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, wysoko zaawansowanych technologii produkcji i przetwarzania;
 • Pobudzanie konkurencyjnych i zrównoważonych procesów przemysłowych opartych na biotechnologii;
 • Zwiększenie zaangażowania MŚP w dziedzinie badań i rozwoju technologii kosmicznych (SPACE);
 • Ekoinnowacyjne i zasobooszczędnej metody produkcji i przetwarzania żywności;
 • Wdrażanie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie potencjału europejskich mórz, oceanów i wybrzeży dla rozwoju ekonomicznego; tworzenie miejsc pracy w dziedzinie biotechnologii morskiej oraz w technologii i usługach akwakultury morskiej;
 • Niskoemisyjne i wysokoprawne systemy energetyczne;
 • Innowacje w dziedzinie rozwiązań transportowych;
 • Zwiększenie potencjału MŚP w dziedzinie ekoinnowacji i zrównoważonych dostaw surowców;
 • Mobilne aplikacje dla realizacji e-administracji
 • Tworzenie nowych modeli biznesowych dopasowanych do potrzeb MŚP;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa miejsc dużego skupienia ludzi w miastach i bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury (między innymi: instalacji i sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, teleinformatycznych, finansowych, zabytków o znaczeniu ponadnarodowym);
 • Kliniczna walidacja biomarkerów i/lub medycznych urządzeń diagnostycznych.

Kwalifikowanie jako MŚP

Mechanizmy skierowane do MŚP wymagają, aby starający się o dofinansowanie podmiot posiadał status małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z definicją przygotowaną przez Komisję Europejską:

„Do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaliczają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i mają obrót mniejszy niż 50 milionów euro rocznie, lub dochód nieprzekraczający 43 milionów euro.”

W celu potwierdzenia tego statusu, podczas rejestracji przeprowadzona zostanie odpowiednia ankieta. Wynik testu na MŚP pozwoli przedsiębiorstwu na złożenie oświadczenia wiarygodności.

Szczegółowe informacje wraz z testem sprawdzającym status firmy znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/