zdjęcie projektu
zdjęcie projektu

8.4.1 NETBON

Projekt Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa 8. Rynek pracy,
Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.
Numer projektu: RPMP.08.04.01-12-0076/19
Wartość projektu: 15 133 415,00 zł, w tym współfinansowanie UE 11 047 775,00 zł

Dla kogo

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców z sektora MŚP oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu Małopolski Zachodniej (powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski).

Dofinansowanie

W ramach projektu Przedsiębiorca otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% Przedsiębiorca pokrywa ze środków własnych – jako tzw. wkład własny). Dofinansowanie może zostać zwiększone do 80% (wkład własny Przedsiębiorcy wynosi 20%) na wsparcie:

  •     dla pracowników powyżej 50 roku życia,
  •     dla pracowników o niskich kwalifikacjach,
  •     na usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

oraz na usługi rozwojowe dla:

  •     przedsiębiorstw wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
  •     przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Andrychów, Olkusz, Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Wadowice),
  •     przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO WER.

Bon czyli co?

Bon rozwojowy – to elektroniczny bon uprawniający Przedsiębiorcę oraz skierowanego przez Przedsiębiorcę Pracownika, do skorzystania z usług rozwojowych w ramach Projektu.

Wartość 1 bonu = 60,00 PLN

Ważność bonu: 6 miesięcy

Limity bonów:

  •     usługa szkoleniowa – 1 bon/godz. (tj. 60,00 zł/godz.),
  •     usługa doradczej (coaching, mentoring, doradztwo, facylitacja) – 2 bony/godz. (tj. 120,00 zł/godz.),
  •     usługa jednorazowa (egzamin) – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60 zł

Dopuszcza się rozliczenie 1 bonem rozwojowym odpowiednio 4, lub 2 godzin szkolenia, w sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia nie będzie większa niż 15 zł lub 30 zł.

więcej informacji na stronie projektu: netbon.pl

do góry